kololowezycie

18 tekstów – auto­rem jest ko­lolo­wezy­cie.

te­raz idę w deszczową noc przez ulicę wyk­li­nając życie z pa­piero­sem w ręku. spo­tykam Cię, a Ty py­tasz co się stało, prze­cież zaw­sze byłam ta­ka poukłada­na, nig­dy nie przek­li­nałam, nie pa­liłam. co się stało.!? zos­ta­wiłeś mnie, kre­tynie. pa­piero­sy, zastępują mi Ciebie - naj­wy­raźniej muszę być od cze­goś uza­leżniona. a przek­leństwa.? przek­leństwa poz­wa­lają mi uwol­nić wewnętrzną roz­pacz, spo­wodo­waną Twoim odejściem 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 listopada 2011, 20:36

Po raz pier­wszy rzeczy­wis­tość wy­dawała jej się lep­sza niż sny, z których daw­niej nie chciała się budzić. Zro­bi coś złego, to mu mi­mo wszys­tko wy­baczę. Wie, że do niego wrócę. jes­tem zbyt słaba.Wolę by mnie ra­nił i był ze mną, niż miałabym żyć bez niego.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 kwietnia 2011, 21:50

- bądź.
- po co?
- bo życie mnie prze­raża. bo bo­je się sa­mot­ności. bo... gdy jes­teś wszys­tko in­ne zos­ta­je gdzieś da­leko... bo czuję się spo­koj­niej­sza i bar­dziej pew­na jut­ra... bo Twój uśmiech spra­wia, że mo­je myśli są spo­koj­niej­sze, bar­dziej rzeczy­wis­te i poukłada­ne ... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 marca 2011, 22:41

A co byś zro­bił gdy­bym zadzwo­niła w sa­mym środ­ku no­cy i po­wie­działa , że cho­ler­nie tęsknię , że nie daję rady? 

myśl
zebrała 20 fiszek • 20 marca 2011, 22:16

Bo cho­ciaż są ludzie, którzy bar­dzo nas ra­nią, którzy spra­wiają nam ból... to roz­sta­nie z ni­mi bo­li jeszcze bardziej 

myśl
zebrała 23 fiszki • 9 marca 2011, 21:54

KO­NIEC!!! wolę być sa­ma niż mieć męską zakłamaną kurwę przy boku. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 marca 2011, 19:19

I kocham ton ja­kim wy­powiadasz Kocham Cię

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lutego 2011, 17:09

* * *

Czy war­to kochać? Czy war­to ko­muś zaufać? Chcąc za­pom­nieć, bar­dziej pa­miętam. Naj­gor­sze co może być to od­rzu­cona miłość, miłość nieod­wza­jem­niona, bądź też fałszy­wa. Nie wiem w su­mie jak to naz­wać... Ale nie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 10 lutego 2011, 19:40

* * *

Czym jest miłość ? Nie da się te­go zde­finiować, a kto myśli inaczej - jest głup­cem. Każda miłość jest in­na, nie tyl­ko każdy przeżywa ją inaczej, ale również wte­dy, gdy po­kocha­liśmy jakąś [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 9 lutego 2011, 22:12

* * *

Ciągłe uda­wanie. Uda­wanie in­nym, że jes­tem sil­na. Że wszys­tko mam pod kon­trolą. Czu­je się jak­bym była pod­porządko­wana przeszłości. To ona mną ma­nipu­luje. Tak na prawdę nie wiem co jest czym. Do­rosłam - [...] — czytaj całość

opowiadanie • 1 lutego 2011, 21:35

kololowezycie

Taka mała wredota, która lubi pomagać wszystkim. Śmiechem próbuje ukryć swój ból. Wciąż walczy z pokusą zniknięcia. Kocha noce bezsenne i dni deszczowe. Jedni nazywają ją Marudą, inni Aniołem. Uwielbia liczbę 785. Bo może tyle dni kogoś znała bądź kochała, Tyle naliczyła gwiazd na niebie w nocy, Tyle razy popełniła błąd, Tyle razy próbowała coś skończyć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kololowezycie

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność